Reglament intern de l’Escola Bressol Neverland

Collection of predefined components to use on your site
 • Sample Accordion II
  Article 1: Funció i objectiu general

  L’escola bressol Neverland està destinada a tenir cura dels enfants dels 4 mesos als 9 anys (extraescolares/ esporadics), on s`atenen tot el conjunt de necessitats bàsiques: alimentaciò, afectivitat, higiene i sociabilitat, sota la responsabilitat de personal qualificat, oferint als/les pares/mares o representats legals un suport educatiu i recursos per a obtener una bona incorporació social dels seus fills, respectant el principi d`igualtat, tant a nivel educatiu com social.

  Articule 2: Organigrama

  L`organigrama funcional de l’escola bressol Neverland queda configurat de la forma següent:

  Proprietari
  Direcció
  Personal educador
  Personal auxiliar educador
  Cuina (Ara farem servir catering peró amb el temps podem fer servir la cuina per preparar els menús)

  2.1 Direcció
  Funcions i responsabilitats
  El/la director/a d`una escola bressol és el/la máxim/a responsable dùn centre d`educaciò infantil ( per a nens i nenes de 4 mesos a 9 anys), per tant, és el/la professional encarregat/a de gestionar el centre en totes les seves vessants: relacions institucionals, administración, recursos humans i materials i projecte educatiu.
  Així, el/la director/a és el/la referent del centre d`educación que, a més de les tasques educatives que li corresponguin, defineix els objectius del centre, estableix el calendari d`execució de les accions que conformen els projecte educatiu, organitxa i supervisa els serveis, analitza el funcionament del centre mitjançant el seguiment d`indicadors, procediments, protocols o instruccions de treball, coordina aspectos laborals i de metodología de treball, gestiona i motiva l`equip de treball i planifica la gestió económica del centre.
  Per tant, es tracta d`un/a profissional de l`ensenyament però molt orientat a la gestió de persones i la dirección de centres amb un elevat nivel de responsabilitat.

  Tasques:
  Les funcions principals del/la director/a de la escola bressol Neverland es poden organitzar en les seguents:
  relacions institucionals i internacionals, formació permanent, programació, seguiment i avaluació , gestió , dirección i organització dels recurs humans i materials, i coordinació de les activitats educatives del centre. A continuación es detallen cadascuna de les tasques associades a cada funció:

  Relacions Institucionals:
  . Representa el centre en les seves relacions amb altres instituicions públiques i privades.

  Formació permanent:
  . Presenta el projecte educatiu i curricular de l’escola als pares i mares dels nens i nenes que assistiran al centre.
  . Elabora informes i memòries anuals, juntament amb la resta de l’equip docent.
  . Estableix mecanismos de col•laboraciò permanent amb l’equip docent.

  Gestió , dirección i organització dels recursos humans i materials:
  . Dirigeix l’equip de treball docent i coordina les seves activitats amb les que realitza el personal de neteja, cuina i manteniment.
  . Coordina la gestió i la comunicación amb les families i els infants.
  . Elabora i presenta la memoria económica del curs anterior amb la col•laboraciò del l’equip docent.
  . Gestiona el pressupost de l’escola i dóna compte trimestralment de les despeses.
  . Vetlla perquè els recursos humans del centre siguin els necessaris per assolir una qualitat de servei òptima, i per complir amb la normativa vigent.

  Coordinaciò de les activitats educatives del centre:
  . Vetlla pel compliment de les disposicions normatives que afecten a l’escola i els objectius del projecte educatiu.
  . Coordina l’equip docent, administratiu i de suport del centre i presideix les sessions de treball.
  . Assegura la qualitat de l’activitat educativa que es duu a terme a cada grup d’infants
  . Comprova que els recursos didàctics i materials siguin suficients i es troven en bon estat.
  . Estableix la metodología per a la confecciò d`informes d`avaluació dels infants i en coordina la seva realització per part de l’equip docent.
  . En el cas de formar part de l’equip docent, s’encarrega de que el seu grup acompleixi els
  definits en el projecte educatiu.

  2.2 Personal educador
  . Les educadores son els responsables de la cura i l’educació dels enfants del grup que ha estat assignat.
  . Atendre les necessitats bàsiques i educatives dels nens i les nenes com alimentacó, repós, higiene, socialització dins un entorn afectiu i cordial.
  . Vetllar que hi hagi una comunicación fluida i respectuosa amb les families.
  . Programar les activitats i les recursos necessaris per portar-les a terme.
  . Observar i avaluar el procés educatiu de cada infant, de les seves activitats i de la intervenció educativa de forma sistemática.

  2.3 Personal auxiliar educador
  . El personal auxiliar educador té la funció de col-laborar i donar suport al personal educador seguint les seves instruccions
  . Col-laborar am l’educador/a en la realització del programa pedagògic.
  . Informar de qualsevol anomalía al personal educador i a la dirección
  . Netejar l`area de treball.
  . Vetllar pel bon estat del material de l’aula.

  2.4 Cuina
  En principi treballem amb catering però tenim cuina preparada per fer els menús

  Article 3: Normes generals de funcionament de l’escola bressol

  3.1 Normes a cumplir per tot el personal
  Tot el personal que treballi a l’escola bressol ha de respectar les següentes normes generals:
  Tenir cura de l`aspecto i de l`higiene personal:
  – Portar el cabell recollit,
  – No portar les ungles llargues,
  – No portar joies,
  – Portar l’uniforme en perfecte estat,
  – Respectar la intimitat i la personalitat dels infants de l’escola, d’acord amb la Llei 15/2003 qualificada de protección de dades personals,
  – Garantir el principi d`igualtat, no s’han de fer diferències en el tractei en l’atenció als infants,
  – Respectar el secret profissional i els principis ètics,
  – Tenir cura del material emprat,
  – Oferir un tracte respectuos i cordial a les famílies,
  – Tenir cura, a l’hora d’utilizar el material de risc necessari per a la docència ( punxons, llapis), etc i que després de l’ ús es posi en un lloc fora de l’ abast dels nens,
  – Parlar obligatòriament el català segons la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial del 16 de desembre de 1999 i de les normes que la desenvolupen.

  3.2 Normes de protecció de la salut, de prevenció de malalties i de bona convivencia

  3.2.1 Referents al personal
  Els aspirants a ocupar un lloc de treball a l’escola bressol Neverland han de cumplir els següents requisits:
  – Presentar un certificat mèdic acreditant que no pateixen déficits sensorials o motors importants, ni malalties infectocontagioses que puguin afectar la salut dels infants i altres treballadors de la guardería. En el certificat s’ha d`especificar, també, l’estat de vacunes.
  – Resta prohibit fumar en tot el recinte. Llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental 7/2012.
  – El personal queda obligat a mantenir unes normes d’higiene adients a la seva tasca.
  – Per tal d’evitar el contagi de malalties, s’han de netejar i desinfectar periòdicament totes les joguines i el material de l`aula.

  3.2.2 Referents als infants
  – Per la inscripció d`un infant a l’escola bressol Neverland, és necessari presentar un certificat mèdic del pediatra o metge de capçalera que acrediti que no pateix malaties infectocontagioses que impedeixin la convivencia amb d’altres infants.
  – S’ha d’acreditar un vacunació correcta( segons el calendari de vacunes o un certificat mèdic on consti la vacunació).
  L’estat de vacunes dels infants son revisades periòdicament per el Servei de Salut Escolar.

  3.2.3- Referent als pares, tutors o representants legals
  – Facilitar totes les dades, la información i els documents que se’ls demani.
  – Vetllar per la seguretat i la qualitat de la guarda dels fills i en cas de detectar qualsevol deficiencia informar a la direcció del centre.
  Els pares poden concertar una entrevista amb el personal de l’escola sempre que ho creguin convenient.
  – Tota la medicació ha d’anar acompanyada de la recepta del metge i amb la dosis , hora d’administración i durada del tractament.
  – Els infants han d’haver esmorzat abans d’entrar a l’escola.
  – Els pares o tutors han de subministrar els bolquers, les tovalloletes, la llet maternitzada per als lactants, les cremes, els xumets i la roba del llit.
  – Els infants han de portar roba i calçat còmode.
  – Recollir l’infant abans de què finalitzi l`horari establert.
  – Respectar la migdiada dels infants ( 13.00/15.00)
  – Queda prohibit que els infants portin joies, joguines, monedes, bales, gomes, o clips de cabell amb cosetes enganxades,joguines amb peces diminutes ni cap objecte de petita dimensió que es pugui dur dins d`una butxaca amb el conseqüent perill.
  – L’Escola Bressol Neverland no es fará responsable de la pèrdua dels objects aportats pels infants ni pels posibles incidents causats pels objects prohibits dins de l’escola.
  – No es permet l’entrada a les aules per raons de seguretat i higiene.
  – Resta prohibit fumar en tot el recinte.
  – La col-laboració entre l’escola bressol i la familia és esencial pel bon desenvolupment de l’infant.

  3.2.3 Aspectes d`atenció social
  – En cas que es detecti qualsevol necessitat sociofamiliar, indicis de desatenció cap a un infant, la dirección de l`Escola Bressol Neverland ho posarà en coneixement dels Serveis Socials de la parròquia per tal que aquests puguin elaborar el pla de treball adient.
  3.2.4 Comunicació de malalties al Servei de Salut Escolar
  – Quan la dirección de l`escola bressol tingui coneixement que algún treballador o infant té alguna de les malaties següents, ho ha de comunicar al Servei de Salut Escolar: xarampió, rosa, galteres, catarro (tos ferina), Varicel•la, meningitis, turberculosi, diarrees severes i qualsevol altra malaltia que pugui comprometre la salut dels infants i dels treballadors.

  3.2.4- Farmarciola
  – La farmaciola se situarà fora de l’abast dels infants i amb clau. Les caracteristiques i el contingut d’aquesta serán establerts seguint els criteris del decret del 27 d’abril del 2005 d’aprovació del Reglament de guarderías infantils.

  Article 4: Calendari i horaris

  4.1 -Calendari
  – La Escola Bressol està oberta de dilluns a diumenge i festius exepte els diez (25 de Desembre, 1 de Enero, 14 de Marc i el 8 de Septembre)

  4.2 -Horari d’obertura al públic
  – L’escola està oberta de dilluns a diumenge.
  – De dilluns a divendres de les 7.00 fins a les 21.00
  – Dissabtes de les 7.00 fins a les 20.00
  – Diumenges i festius oberts de les 7.00 a les 19.00

  4.3-Horari del personal
  – L`horari del personal s`engloba dins de l`horari d`obertura i tancament de l`escola .
  – Durant l`acolliment com la sortida dels infants, ha d`haver present com a minim dues de cada tres persones del personal educatiu responsable.

  Article 5: Protecció de dades

  Se pendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat de totes les dades personals facilitades pels interessats de l`expedient administratiu de cada infant.

  Article 6: Assegurança

  L`Escola Bressol Neverland té contractada una pòlissa d`assegurança de responsabilitat civil per vitima de 300.000.00€ i per sinistre de 600.000.00€

  Article 7: Incompliment de les normes de funcionament

  Es podrá resoldre el contracte de prestació de serveis quan els pares, tutores o responsables dels infants usuaris de l`escola dificultin i/o pertorbin el bon funcionamentdel servei, infringint les normes següents:

  a) Incompliment reiterat de l`horari de recollida de l`infant;
  b) Le manca de almenys una festa del infant quan té la modalitat de dilluns a diumenge
  c) Incompliment en general de la resta de les normes de funcionament.

  Article 8: Pla d'emergència i evacuació

  L’Escola Bressol Neverland disposa d`un pla de emergencia i evacuació que inclou els protocols a seguir en cas d`emergencia. Aquest pla inclou la formació del personal del centre.

  Article 9: Normes de seguretat

  L’Escola Bressol Neverland compleix la normativa general vigent en materia de seguretat, tant estructural com de les instal•lacions, de l’accessibilitat, de les condicions tecnosanitàries de la seguretat i la salut en el treball


  [pb_accordion header_font_size="0" close_at_start="1" collapsible="1" animation_enable="1" animation_duration="200" animation_easing="easeInQuad"]
  [pb_accordion_panel]
  [pb_accordion_panel_header]Header of the panel 1[/pb_accordion_panel_header]
  [pb_accordion_panel_content]Content of the panel 1[/pb_accordion_panel_content]
  [/pb_accordion_panel]
  [pb_accordion_panel]
  [pb_accordion_panel_header]Header of the panel 2[/pb_accordion_panel_header]
  [pb_accordion_panel_content]Content of the panel 2[/pb_accordion_panel_content]
  [/pb_accordion_panel]
  [pb_accordion_panel]
  [pb_accordion_panel_header]Header of the panel 3[/pb_accordion_panel_header]
  [pb_accordion_panel_content]Content of the panel 3[/pb_accordion_panel_content]
  [/pb_accordion_panel]
  [pb_accordion_panel]
  [pb_accordion_panel_header]Header of the panel 4[/pb_accordion_panel_header]
  [pb_accordion_panel_content]Content of the panel 4[/pb_accordion_panel_content]
  [/pb_accordion_panel]
  [/pb_accordion]

Leave Your Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Utilitzem les galetes per millorar la seva experiència d'usuari. En cap cas compartim, comercialitzem o cedim les nostres galetes. Qualsevol informació introduïda com el vostre mail o contrasenya per visitar per exemple la Galeria d'Imatges o formulari de contacte s'entenen privades.
Cookies settings
Acceptar
Política de privacitat i galetes
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Política de privacitatQuina informació recollim?

Comprovem i guardem la informació vostra quan us registreu al nostre lloc per veure la galeria d'imatges, és possible que se us demani que introduïu el vostre: nom, adreça de correu electrònic.  

· Per a què fem servir la teva informació?

Qualsevol de la informació que recopilem es pot utilitzar d'una de les maneres següents: Per personalitzar la teva experiència (la vostra informació ens ajuda a respondre millor a les vostres necessitats individuals) Per millorar la nostra web (ens esforcem contínuament per millorar les ofertes del nostre lloc web en funció de la informació i els comentaris que rebem de vosaltres) Per millorar el servei al client (la vostra informació ens ajuda a respondre de manera més eficaç a les vostres sol·licituds d'atenció al client i necessitats de suport) Per enviar correus electrònics periòdics Com protegim la teva informació? Implementem una varietat de mesures de seguretat per mantenir la seguretat de la vostra informació personal quan introduïu, envieu o accediu a la vostra informació personal.  

· Utilitzem cookies (galetes)?

Sí (Les galetes són petits fitxers que un lloc o el seu proveïdor de serveis transfereixen al disc dur del vostre ordinador a través del vostre navegador web (si ho permeteu) que permeten als llocs o als sistemes dels proveïdors de serveis reconèixer el vostre navegador i capturar i recordar certa informació. Utilitzem cookies per ajudar-nos a entendre millor els visitants del nostre lloc. Aquests proveïdors de serveis no poden utilitzar la informació recopilada en nom nostre, excepte per ajudar-nos a dur a terme i millorar la nostre web. Si ho prefereixes, pots triar que el teu ordinador t'avisi cada vegada que s'enviï una galeta, o pots optar per desactivar totes les cookies mitjançant la configuració del teu navegador. Com la majoria de llocs web, si desactiveu les galetes, és possible que alguns dels nostres serveis no funcionin correctament. · Google Analytics Utilitzem Google Analytics als nostres llocs per informar anònimament de l'ús del lloc i per fer publicitat al lloc. Si voleu desactivar Google Analytics per supervisar el vostre comportament als nostres llocs, feu servir aquest enllaç (https://tools.google). .com/dlpage/gaoptout/)  

· Revelem informació a tercers?

No venem, comercialitzem ni transferim de cap altra manera a tercers la vostra informació d'identificació personal. Això no inclou tercers de confiança que ens ajudin a operar el nostre lloc web, a dur a terme el nostre negoci o a donar-li servei, sempre que aquestes parts acceptin mantenir aquesta informació confidencial. També podem divulgar la vostra informació quan creiem que l'alliberament és adequat per complir la llei, fer complir les polítiques del nostre lloc o protegir els nostres drets, propietats o seguretat. No obstant això, la informació dels visitants no identificables personalment es pot proporcionar a altres parts per a màrqueting, publicitat o altres usos.  

· Inscripció

La informació mínima que necessitem per registrar-vos és el vostre nom, adreça de correu electrònic i una contrasenya.  A menys que diem el contrari, heu de respondre totes les preguntes de registre. Ens referim als formularis de contacte Un cop us hàgiu registrat, i amb el vostre permís, podem enviar-vos correus electrònics que creiem que us poden interessar. En qualsevol moment pots decidir no rebre aquests correus electrònics i podràs donar-te de baixa.  

· Compliment de la Llei de protecció online

Totes les imatges dels nens utilitzades estan autoritzades per al seu ús a la nostra web pels seus grans, progenitors o responsables.  Els quals han expressat verbalment la seva aprovació amb l'administradora única de l'Escola i l'Esplai Bressol Neverland  per a la utilització de les imatges i/o vídeos.
 

· Només política de privacitat online

Aquesta política de privacitat en línia només s'aplica a la informació recollida a través del nostre lloc web i no a la informació recollida fora de línia.  

· El teu consentiment

En utilitzar el nostre lloc, accepteu la nostra política de privacitat.  

· Canvis a la nostra política de privacitat

Si decidim canviar la nostra política de privacitat, publicarem aquests canvis en aquesta pàgina.  
Save settings
Cookies settings
MENU