Reglament intern

 • Article 1 – Funció i objectiu general

  L’escola bressol Neverland està destinada a tenir cura dels enfants dels 4 mesos als 9 anys (extraescolares/ esporadics), on s’atenen tot el conjunt de necessitats bàsiques: alimentaciò, afectivitat, higiene i sociabilitat, sota la responsabilitat de personal qualificat, oferint als/les pares/mares o representats legals un suport educatiu i recursos per a obtener una bona incorporació social dels seus fills, respectant el principi d’igualtat, tant a nivel educatiu com social.

  Article 2 – Organigrama

  L’organigrama funcional de l’escola bressol Neverland queda configurat de la forma següent:

  • Proprietari
  • Direcció
  • Personal educador
  • Personal auxiliar educador
  • Cuina (Ara farem servir catering peró amb el temps podem fer servir la cuina per preparar els menús)
  2.1 Direcció – Funcions i responsabilitats

  El/la director/a d’una escola bressol és el/la máxim/a responsable d’un centre d’educaciò infantil (per a nens i nenes de 4 mesos a 9 anys), per tant, és el/la profissional encarregat/a de gestionar el centre en totes les seves vessants: relacions institucionals, administración, recursos humans i materials i projecte educatiu.

  Així, el/la director/a és el/la referent del centre d’educación que, a més de les tasques educatives que li corresponguin, defineix els objectius del centre, estableix el calendari d’execució de les accions que conformen els projecte educatiu, organitxa i supervisa els serveis, analitza el funcionament del centre mitjançant el seguiment d’indicadors, procediments, protocols o instruccions de treball, coordina aspectos laborals i de metodología de treball, gestiona i motiva l’equip de treball i planifica la gestió económica del centre.

  Per tant, es tracta d’un/a profissional de l’ensenyament però molt orientat a la gestió de persones i la dirección de centres amb un elevat nivel de responsabilitat.

  Tasques:

  Les funcions principals del/la director/a de la escola bressol Neverland es poden organitzar en les seguents:

  relacions institucionals i internacionals, formació permanent, programació, seguiment i avaluació , gestió , dirección i organització dels recurs humans i materials, i coordinació de les activitats educatives del centre. A continuación es detallen cadascuna de les tasques associades a cada funció:

  Relacions Institucionals:

  • Representa el centre en les seves relacions amb altres instituicions públiques i privades.

  Formació permanent:

  • Presenta el projecte educatiu i curricular de l’escola als pares i mares dels nens i nenes que assistiran al centre.
  • Elabora informes i memòries anuals, juntament amb la resta de l’equip docent.
  • Estableix mecanismos de col·laboraciò permanent amb l’equip docent.

  Gestió, dirección i organització dels recursos humans i materials:

  • Dirigeix l’equip de treball docent i coordina les seves activitats amb les que realitza el personal de neteja, cuina i manteniment.
  • Coordina la gestió i la comunicación amb les families i els infants.
  • Elabora i presenta la memoria económica del curs anterior amb la col·laboraciò del l’equip docent.
  • Gestiona el pressupost de l’escola i dóna compte trimestralment de les despeses.
  • Vetlla perquè els recursos humans del centre siguin els necessaris per assolir una qualitat de servei òptima, i per complir amb la normativa vigent.

  Coordinaciò de les activitats educatives del centre:

  • Vetlla pel compliment de les disposicions normatives que afecten a l’escola i els objectius del projecte educatiu.
  • Coordina l’equip docent, administratiu i de suport del centre i presideix les sessions de treball.
  • Assegura la qualitat de l’activitat educativa que es duu a terme a cada grup d’infants
  • Comprova que els recursos didàctics i materials siguin suficients i es troven en bon estat.
  • Estableix la metodología per a la confecciò d’informes d’avaluació dels infants i en coordina la seva realització per part de l’equip docent.
  • En el cas de formar part de l’equip docent, s’encarrega de que el seu grup acompleixi els definits en el projecte educatiu.
   2.2 Personal educador
  • Les educadores son els responsables de la cura i l’educació dels enfants del grup que ha estat assignat.
  • Atendre les necessitats bàsiques i educatives dels nens i les nenes com alimentacó, repós, higiene, socialització dins un entorn afectiu i cordial.
  • Vetllar que hi hagi una comunicación fluida i respectuosa amb les families.
  • Programar les activitats i les recursos necessaris per portar-les a terme.
  • Observar i avaluar el procés educatiu de cada infant, de les seves activitats i de la intervenció educativa de forma sistemática.
  2.3 Personal auxiliar educador
  • El personal auxiliar educador té la funció de col-laborar i donar suport al personal educador seguint les seves instruccions
  • Col-laborar am l’educador/a en la realització del programa pedagògic.
  • Informar de qualsevol anomalía al personal educador i a la dirección
  • Netejar l’area de treball.
  • Vetllar pel bon estat del material de l’aula.
   2.4 Cuina
  • En principi treballem amb catering però tenim cuina preparada per fer els menús
  Article 3 – Normes generals de funcionament de l’escola bressol
  3.1  Normes a cumplir per tot el personal

  Tot el personal que treballi a l’escola bressol ha de respectar les següentes normes generals:

  Tenir cura de l’aspecte i de l’higiene personal:

  • Portar el cabell recollit,
  • No portar les ungles llargues,
  • No portar joies,
  • Portar l’uniforme en perfecte estat,
  • Respectar la intimitat i la personalitat dels infants de l’escola, d’acord amb la Llei 15/2003 qualificada de protección de dades personals,
  • Garantir el principi d’igualtat, no s’han de fer diferències en el tractei en l’atenció als infants,
  • Respectar el secret profissional i els principis ètics,
  • Tenir cura del material emprat,
  • Oferir un tracte respectuos i cordial a les famílies,
  • Tenir cura, a l’hora d’utilizar el material de risc necessari per a la docència ( punxons, llapis), etc i que després de l’ ús es posi en un lloc fora de l’ abast dels nens,
  • Parlar obligatòriament el català segons la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial del 16 de desembre de 1999 i de les normes que la desenvolupen.
 • 3.2 Normes de protecció de la salut, de prevenció de malalties i de bona convivencia

  3.2.1 Referents al personal

  Els aspirants a ocupar un lloc de treball a l’escola bressol Neverland han de cumplir els següents requisits:

  • Presentar un certificat mèdic acreditant que no pateixen déficits sensorials o motors importants, ni malalties infectocontagioses que puguin afectar la salut dels infants i altres treballadors de la guardería. En el certificat s’ha d’especificar, també, l’estat de vacunes.
  • Resta prohibit fumar en tot el recinte. Llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental 7/2012.
  • El personal queda obligat a mantenir unes normes d’higiene adients a la seva tasca.
  • Per tal d’evitar el contagi de malalties, s’han de netejar i desinfectar periòdicament totes les joguines i el material de l’aula.

  3.2.2 Referents als infants

  • Per la inscripció d’un infant a l’escola bressol Neverland, és necessari presentar un certificat mèdic del pediatra o metge de capçalera que acrediti que no pateix malaties infectocontagioses que impedeixin la convivencia amb d’altres infants.
  • S’ha d’acreditar un vacunació correcta( segons el calendari de vacunes o un certificat mèdic on consti la vacunació).

  L’estat de vacunes dels infants son revisades periòdicament per el Servei de Salut Escolar.

  3.2.3- Referent als pares, tutors o representants legals

  • Facilitar totes les dades, la información i els documents que se’ls demani.
  • Vetllar per la seguretat i la qualitat de la guarda dels fills i en cas de detectar qualsevol deficiencia informar a la direcció del centre.

  Els pares poden concertar una entrevista amb el personal de l’escola sempre que ho creguin convenient.

  • Tota la medicació ha d’anar acompanyada de la recepta del metge i amb la dosis , hora d’administración i durada del tractament.
  • Els infants han d’haver esmorzat abans d’entrar a l’escola.
  • Els pares o tutors han de subministrar els bolquers, les tovalloletes, la llet maternitzada per als lactants, les cremes, els xumets i la roba del llit.
  • Els infants han de portar roba i calçat còmode.
  • Recollir l’infant abans de què finalitzi l’horari establert.
  • Respectar la migdiada dels infants ( 13.00/15.00)
  • Queda prohibit que els infants portin joies, joguines, monedes, bales, gomes, o clips de cabell amb cosetes enganxades,joguines amb peces diminutes ni cap objecte de petita dimensió que es pugui dur dins d’una butxaca amb el conseqüent perill.
  • L’Escola Bressol Neverland no es fará responsable de la pèrdua dels objects aportats pels infants ni pels posibles incidents causats pels objects prohibits dins de l’escola.
  • No es permet l’entrada a les aules per raons de seguretat i higiene.
  • Resta prohibit fumar en tot el recinte.
  • La col-laboració entre l’escola bressol i la familia és esencial pel bon desenvolupment de l’infant.

  3.2.3  Aspectes d’atenció social

  • En cas que es detecti qualsevol necessitat sociofamiliar, indicis de desatenció cap a un infant, la dirección de l’Escola Bressol Neverland ho posarà en coneixement dels Serveis Socials de la parròquia per tal que aquests puguin elaborar el pla de treball adient.

  3.2.4 Comunicació de malalties al Servei de Salut Escolar

  • Quan la dirección de l’escola bressol tingui coneixement que algún treballador o infant té alguna de les malaties següents, ho ha de comunicar al Servei de Salut Escolar:  xarampió, rosa, galteres, catarro (tos ferina), Varicel·la, meningitis, turberculosi, diarrees severes i qualsevol altra malaltia que pugui comprometre la salut dels infants i dels treballadors.

  3.2.4- Farmarciola

  • La farmaciola se situarà fora de l’abast dels infants i amb clau. Les caracteristiques i el contingut d’aquesta serán establerts seguint els criteris del decret del 27 d’abril del 2005 d’aprovació del Reglament de guarderías infantils.
  Article 4 – Calendari i horaris
  4.1 -Calendari
  • La Escola Bressol està oberta de dilluns a diumenge i festius exepte els diez (25 de Desembre, 1 de Enero, 14 de Marc i el 8 de Septembre)
  4.2 -Horari d’obertura al públic
  • L’escola està oberta de dilluns a diumenge.
  • De dilluns a divendres de les 7.00 fins a les 21.00
  • Dissabtes de les 7.00 fins a les 20.00
  • Diumenges i festius oberts de les 7.00 a les 19.00
  4.3-Horari del personal
  • L’horari del personal s’engloba dins de l’horari d’obertura i tancament de l’escola .
  • Durant l’acolliment com la sortida dels infants, ha d’haver present com a minim dues de cada tres persones del personal educatiu responsable.
  Article 5 – Protecció de dades
  • Se pendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat de totes les dades personals facilitades pels interessats de l’expedient administratiu de cada infant.
  Article 6 – Assegurança

  L’Escola Bressol Neverland té contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per vitima de 300.000.00 € i per sinistre de 600.000.00 €

  Article 7 – Incompliment de les normes de funcionament

  Es podrá resoldre el contracte de prestació de serveis quan els pares, tutores o responsables dels infants usuaris de l’escola dificultin i/o pertorbin el bon funcionamentdel servei, infringint les normes següents:

  1. Incompliment reiterat de l’horari de recollida de l’infant;
  2. Le manca de almenys una festa del infant quan té la modalitat de dilluns a diumenge
  3. Incompliment en general de la resta de les normes de funcionament.
  Article 8 – Pla d’emergència i evacuació

  L’Escola Bressol Neverlan disposa d’un pla de emergencia i evacuació  que inclou els protocols a seguir en cas d’emergencia. Aquest pla inclou la formació del personal del centre.

  Article 9 – Normes de seguretat

  L’Escola Bressol Neverland compleix la normativa general vigent en materia de seguretat, tant estructural com de les instal·lacions, de l’accessibilitat, de les condicions tecnosanitàries de la seguretat i la salut en el treball.