Reglament intern

 • Normes de protecció de la salut, de prevenció de malalties i de bona convivencia

  Referents al personal

  Els aspirants a ocupar un lloc de treball a l’escola bressol Neverland han de cumplir els següents requisits:

  • Presentar un certificat mèdic acreditant que no pateixen déficits sensorials o motors importants, ni malalties infectocontagioses que puguin afectar la salut dels infants i altres treballadors de la guardería. En el certificat s’ha d’especificar, també, l’estat de vacunes.
  • Resta prohibit fumar en tot el recinte. Llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental 7/2012.
  • El personal queda obligat a mantenir unes normes d’higiene adients a la seva tasca.
  • Per tal d’evitar el contagi de malalties, s’han de netejar i desinfectar periòdicament totes les joguines i el material de l’aula.

  Referents als infants

  • Per la inscripció d’un infant a l’escola bressol Neverland, és necessari presentar un certificat mèdic del pediatra o metge de capçalera que acrediti que no pateix malaties infectocontagioses que impedeixin la convivencia amb d’altres infants.
  • S’ha d’acreditar un vacunació correcta( segons el calendari de vacunes o un certificat mèdic on consti la vacunació).

  L’estat de vacunes dels infants son revisades periòdicament per el Servei de Salut Escolar.

  Referent als pares, tutors o representants legals

  • Facilitar totes les dades, la información i els documents que se’ls demani.
  • Vetllar per la seguretat i la qualitat de la guarda dels fills i en cas de detectar qualsevol deficiencia informar a la direcció del centre.

  Els pares poden concertar una entrevista amb el personal de l’escola sempre que ho creguin convenient.

  • Tota la medicació ha d’anar acompanyada de la recepta del metge i amb la dosis , hora d’administración i durada del tractament.
  • Els infants han d’haver esmorzat abans d’entrar a l’escola.
  • Els pares o tutors han de subministrar els bolquers, les tovalloletes, la llet maternitzada per als lactants, les cremes, els xumets i la roba del llit.
  • Els infants han de portar roba i calçat còmode.
  • Recollir l’infant abans de què finalitzi l’horari establert.
  • Respectar la migdiada dels infants ( 13.00/15.00)
  • Queda prohibit que els infants portin joies, joguines, monedes, bales, gomes, o clips de cabell amb cosetes enganxades,joguines amb peces diminutes ni cap objecte de petita dimensió que es pugui dur dins d’una butxaca amb el conseqüent perill.
  • L’Escola Bressol Neverland no es fará responsable de la pèrdua dels objects aportats pels infants ni pels posibles incidents causats pels objects prohibits dins de l’escola.
  • No es permet l’entrada a les aules per raons de seguretat i higiene.
  • Resta prohibit fumar en tot el recinte.
  • La col-laboració entre l’escola bressol i la familia és esencial pel bon desenvolupment de l’infant.

    Aspectes d’atenció social

  • En cas que es detecti qualsevol necessitat sociofamiliar, indicis de desatenció cap a un infant, la dirección de l’Escola Bressol Neverland ho posarà en coneixement dels Serveis Socials de la parròquia per tal que aquests puguin elaborar el pla de treball adient.

  Comunicació de malalties al Servei de Salut Escolar

  • Quan la dirección de l’escola bressol tingui coneixement que algún treballador o infant té alguna de les malaties següents, ho ha de comunicar al Servei de Salut Escolar:  xarampió, rosa, galteres, catarro (tos ferina), Varicel·la, meningitis, turberculosi, diarrees severes i qualsevol altra malaltia que pugui comprometre la salut dels infants i dels treballadors.

  Farmarciola

  • La farmaciola se situarà fora de l’abast dels infants i amb clau. Les caracteristiques i el contingut d’aquesta serán establerts seguint els criteris del decret del 27 d’abril del 2005 d’aprovació del Reglament de guarderías infantils.
   – Calendari i horaris
  Calendari
  • La Escola Bressol està oberta de dilluns a diumenge i festius exepte els diez (25 de Desembre, 1 de Enero, 14 de Marc i el 8 de Septembre)
  Horari d’obertura al públic
  • L’escola està oberta de dilluns a divendres.
  • De dilluns a divendres de les 8.00 fins a les 19.00
  • Dissabte i diumenge tancat – *Horaris i programació especial per la situació actual.
  Horari del personal
  • L’horari del personal s’engloba dins de l’horari d’obertura i tancament de l’escola .
  • Durant l’acolliment com la sortida dels infants, ha d’haver present com a minim dues de cada tres persones del personal educatiu responsable.
   Protecció de dades
  • Se pendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat de totes les dades personals facilitades pels interessats de l’expedient administratiu de cada infant.
   Assegurança

  L’Escola Bressol Neverland té contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per vitima de 300.000.00 € i per sinistre de 600.000.00 €

  Incompliment de les normes de funcionament

  Es podrá resoldre el contracte de prestació de serveis quan els pares, tutores o responsables dels infants usuaris de l’escola dificultin i/o pertorbin el bon funcionamentdel servei, infringint les normes següents:

  1. Incompliment reiterat de l’horari de recollida de l’infant;
  2. Le manca de almenys una festa del infant quan té la modalitat de dilluns a diumenge
  3. Incompliment en general de la resta de les normes de funcionament.
  Pla d’emergència i evacuació

  L’Escola Bressol Neverlan disposa d’un pla de emergencia i evacuació  que inclou els protocols a seguir en cas d’emergencia. Aquest pla inclou la formació del personal del centre.

   Normes de seguretat

  L’Escola Bressol Neverland compleix la normativa general vigent en materia de seguretat, tant estructural com de les instal·lacions, de l’accessibilitat, de les condicions tecnosanitàries de la seguretat i la salut en el treball.

  Si tens qualsevol dubte? Consulta'ns aquí