Reglament intern

 • Reglament intern de l`Escola Bressol i Esplai Neverland

  ÍNDEX

  • Article 1: ​Funció i objectiu general
  • Article 2. ​Organigrama
  • 2.1. ​Direcció
  • 2.2. ​Personal educador
  • 2.3. ​Personal auxiliar educador
  • 2.4. ​Monitor de lleure
  • 2.5. ​Cuina
  • Article 3- ​Normes generals de funcionament de l’escola bressol i esplai
  • 3.1 ​Normes a cumplir per tot el personal
  • 3.2 ​Normes de protección de la salut, de prevenció de malalties i de bona convivència
  • Article 4 ​Calendari i horaris
  • 4.1 ​Calendario
  • 4.2 ​Horàri d`abertura al públic
  • 4.3 ​Horàri del personal
  • Article 5​ Protecció de dades
  • Article 6 ​Assegurança
  • Article 7 ​Incompliment de les normes de funcionament
  • Article 8 ​Plan de emergencia
  • Article 9 ​Normes de seguretat

  Article 1

  Funció i objectiu general

  L’escola bressol i esplai Neverland està destinada a tenir cura dels enfants dels 4 mesos als 14 anys (extraescolares/ esporàdics), on s`atenen tot el conjunt de necessitats bàsiques: alimentació, afectivitat, higiene i sociabilitat, sota la responsabilitat de personal qualificat, oferint als pares/mares o representants legals un suport educatiu i recursos per a obtener una bona incorporació social dels seus fills, respectant el principi d`igualtat, tant a nivell educatiu com social.

  Article 2

  Organigrama

  L’organigrama funcional de l’escola bressol i esplai Neverland queda configurat de la forma següent:

  • Proprietari
  • Direcció
  • Personal educador
  • Personal auxiliar educador
  • Monitor de lleure
  • Cuina

  2.1 Direcció

  Funcions i responsabilitats

  El/la director/a d`una escola bressol és el/la máxim/a responsable d’un centre d’educació infantil ( per a nens i nenes de 4 mesos a 14 anys), per tant, és el/la profissional encarregat/a de gestionar el centre en totes les seves vessants: relacions institucionals, administración, recursos humans i materials i projecte educatiu.

  Així, el/la director/a és el/la referent del centre d`educación que, a més de les tasques educatives que li corresponguin, defineix els objectius del centre, estableix el calendari d’execució de les accions que conformen els projecte educatiu, organitza i supervisa els serveis, analitza el funcionament del centre mitjançant el seguiment d’indicadors, procediments, protocols i instruccions de treball, coordina aspectos laborals i de metodología de treball, gestiona i motiva l’equip de treball i planifica la gestió econòmica del centre.

  Per tant, es tracta d`un/a profissional de l’ensenyament però molt orientat a la gestió de persones i la direcció de centres amb un elevat nivell de responsabilitat.

  Tasques:

  Les funcions principals del/la director/a de la escola bressol Neverland es poden organitzar en les següents: relacions institucionals i internacionals, formació permanent, programació, seguiment i avaluació , gestió , dirección i organització dels recurs humans i materials, i coordinació de les activitats educatives del centre. A continuación es detallen cadascuna de les tasques associades a cada funció:

  Relacions Institucionals:

  . Representa el centre en les seves relacions amb altres institucions públiques i privades.

  Formació permanent:

  . Presenta el projecte educatiu i curricular de l’escola als pares i mares dels nens i nenes que assistiran al centre.

  . Elabora informes i memòries anuals, juntament amb la resta de l’equip docent.

  . Estableix mecanismos de col·laboraciò permanent amb l`equip docent.

  Gestió , direcció i organització dels recursos humans i materials:

  . Dirigeix l’equip de treball docent i coordina les seves activitats amb les que realitza el personal de neteja, cuina i manteniment.

  . Coordina la gestió i la comunicació amb les famílies i els infants.

  . Elabora i presenta la memoria económica del curs anterior amb la col·laboraciò del l`equip docent.

  . Gestiona el pressupost de l’escola i dóna compte trimestralmente de les despeses.

  . Vetlla perquè els recursos humans del centre siguin els necessaris per assolir una qualitat de servei òptima, i per complir amb la normativa vigent.

  Coordinaciò de les activitats educatives del centre:

  . Vetlla pel compliment de les disposicions normatives que afecten a l’escola i els objectius del projecte educatiu.

  . Coordina l`equip docent, administratiu i de suport del centre i presideix les sessions de treball.

  . Assegura la qualitat de l`activitat educativa que es duu a terme a cada grup d’infants

  . Comprova que els recursos didàctics i materials siguin suficients i es troben en bon estat.

  . Estableix la metodología per a la confecciò d`informes d`avaluació dels infants i en coordina la seva realització per part de l’equip docent.

  . En el cas de formar part de l’equip docent, s`encarrega de que el seu grup acompleixi els definits en el projecte educatiu.

  ​2.2 Personal educador

  Les educadores son els responsables de la cura i l’educació dels infants del grup que ha estat
  assignat.

  Les seves funcions són:

  • Atendre les necessitats bàsiques i educatives dels nens i les nenes com alimentacó, repós, higiene, socialització dins un entorn afectiu i cordial.
  • Vetllar que hi hagi una comunicación fluida i respectuosa amb les famílies.
  • Programar les activitats i els recursos necessaris per portar-les a terme.
  • Observar i avaluar el procés educatiu de cada infant, de les seves activitats i de la intervenció educativa de forma sistemática.

  ​2.3 Personal auxiliar educador

  El personal auxiliar educador té la funció de col·laborar i donar suport al personal educador seguint les seves instruccions.

  Les seves funcions són:

  • Col·laborar amb l’educador/a en la realització del programa pedagògic.
  • Informar de qualsevol anomalía al personal educador i a la dirección
  • Netejar l`area de treball.
  • Vetllar pel bon estat del material de l`aula.

  El Monitor de lleure és el responsables de la cura i l’educació dels infants de l’esplai.

  Les seves funcions són:

  • Atendre les necessitats bàsiques i educatives dels nens i les nenes com alimentació, repós, higiene, socialització dins un entorn afectiu i cordial.
  • Vetllar que hi hagi una comunicación fluida i respectuosa amb les famílies.
  • Programar les activitats i els recursos necessaris per portar-les a terme.
  • Observar i avaluar el procés educatiu de cada infant, de les seves activitats i de la intervenció educativa de forma sistemática.
  • Informar de qualsevol anomalia a la direcció

  ​2.5 Cuina

  Fem cuina casolana, cuinem a l’escola bressol on tenim una cuina preparada.

  Article 3

  Normes generals de funcionament de l’escola bressol i esplai

  3.1 Normes a cumplir per tot el personal

  Tot el personal que treballa a l’escola bressol i esplai ha de respectar les següents normes generals:

  • Tenir cura de l’aspecte i de la higiene personal
  • Portar el cabell recollit
  • No portar les ungles llargues
  • No portar joies
  • Portar l`uniforme en perfecte estat
  • Respectar la intimitat i la personalitat dels infants de l`escola, d`acord amb la Llei
   15/2003 qualificada de protección de dades personals
  • Garantir el principi d’igualtat, no s’han de fer diferències en el tracte en l’atenció als
   infants
  • Respectar el secret professional i els principis ètics
  • Tenir cura del material emprat
  • Oferir un tracte respectuós i cordial a les famílies
  • Tenir cura, a l`hora d`utilizar el material de risc necessari per a la docència ( punxons,
   llapis), etc
  • Parlar obligatòriament el català segons la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial
   del 16 de desembre de 1999 i de les normes que la desenvolupen

  ​3​.2 Normes de protecció de la salut, de prevenció de malalties i de bona convivencia

  3.2.1 Referents al personal

  Els aspirants a ocupar un lloc de treball a l`escola bressol i Esplai Neverland han de
  complir els següents requisits:

  • Presentar un certificat mèdic acreditant que no pateixen déficits sensorials o motors
   importants, ni malalties infectocontagioses que puguin afectar la salut dels infants i altres treballadors de la guarderia. En el certificat s`ha d`especificar, també, l`estat de vacunes.
  • Resta prohibit fumar en tot el recinte. Llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental 7/2012.
  • El personal queda obligat a mantenir unes normes d’higiene adients a la seva tasca.
  • Per tal d`evitar el contagi de malalties, s’han de netejar i desinfectar periòdicament
   totes les joguines i el material de l’aula

  3.2.2 Referents als infants

  • – Per la inscripció d’un infant a l`escola bressol i esplai Neverland, és necessari presentar un certificat mèdic del pediatra o metge de capçalera que acrediti que no pateix malaties infectocontagioses que impedeixin la convivència amb d`altres infants.
  • – S`ha d`acreditar un vacunació correcta( segons el calendari de vacunes o un certificat mèdic on consti la vacunació.
   L`estat de vacunes dels infants son revisades periòdicament per el Servei de Salut Escolar.

  3.2.3- Referent als pares, tutors o representants legals

  • Facilitar totes les dades, la información i els documents que se`les demani.
  • Vetllar per la seguretat i la qualitat de la guarda dels fills i en cas de detectar qualsevol deficiencia informar a la direcció del centre. Els pares poden concertar una entrevista amb el personal de l’escola sempre que ho creguin convenient.
  • Tota la medicació ha d’anar acompanyada de la recepta del metge i amb la dosis , hora d`administración i durada del tractament.
  • Els infants han d’haver esmorzat abans d`entrar a l`escola.
  • Els pares o tutors han de subministrar els bolquers, les tovalloletes, la llet
   maternitzada per als lactants, les cremes, els xumets i la roba del llit.
  • Els infants han de portar roba i calçat còmode.
  • Recollir l’infant abans de què finalitzi l’horari establert.
  • Respetar la migdiada dels infants ( 13.00/15.00)
  • Queda prohibit que els infants portin joies, joguines, diners ni cap objecte de petita
   dimensió que es pugui dur dins d’una butxaca i que pugui causar un ennuegament.
  • L’Escola Bressol Neverland no es farà responsable de la pèrdua dels objectes aportats
   pels infants ni pels posibles incidents causats pels objectes prohibits dins de l’escola.
  • No es permet l’entrada a les aules per raons de seguretat i higiene.
  • Resta prohibit fumar en tot el recinte.
  • La col·laboració entre l’escola bressol i la família és essencial pel bon desenvolupament
   de l’infant

  3.2.3 Aspectes d`atenció social

  • En cas que es detecti qualsevol necessitat sociofamiliar, indicis de desatenció cap a un infant, la dirección de l’Escola Bressol Neverland ho posarà en coneixement dels Serveis Socials de la parròquia per tal que aquests puguin elaborar el pla de treball adient.

  3.2.4 Comunicació de malalties al Servei de Salut Escolar

  • Quan la dirección de l’escola bressol tingui coneixement que algun treballador o infant té alguna de les malalties següents, ho ha de comunicar al Servei de Salut Escolar: xarampió, rosa, galteres, catarro ( tos ferina), Varicela, meningitis, tuberculosi, diarrees severes i qualsevol altra malaltia que pugui comprometre la salut dels infants i dels treballadors.

  3.2.5- Farmarciola

  • – La farmaciola se situarà fora de l’abast dels infants i amb clau. Les característiques i el contingut d’aquesta serán establerts seguint els criteris del decret del 27 d’abril del 2005 d’aprovació del Reglament de guarderies infantils.

  Article 4

  Calendari i horaris

  4.1 -Calendari

  • La Escola Bressol està oberta de dilluns a diumenge.

  4.2 -Horari d’obertura al públic

  • L’escola està oberta de dilluns a diumenge.
  • De dilluns a divendres de les 8.00 fins a les 20.00
  • Dissabtes i diumenges de les 9.00 fins a les 18.00

  4.3-Horàri del personal

  • L’horari del personal s’engloba dins de l`horari d`obertura i tancament de l’escola .
  • Durant l`acolliment com la sortida dels infants, ha d`haver present com a mínim dues de cada tres persones del personal educatiu responsable.

  Article 5

  Protecció de dades

  • Se pendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat de totes les dades personals facilitades pels interessats de l`expedient administratiu de cada infant.

  Article 6

  Assegurança

  • L’Escola Bressol Neverland té contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per vitima de 300.000.00€ i per sinistre de 600.000.00€

  Article 7

  Incompliment de les normes de funcionament

  Es podrà resoldre el contracte de prestació de serveis quan els pares, tutores o responsables dels infants usuaris de l`escola dificultin i/o pertorbin el bon funcionament del servei, infringint les normes següents:

  • a) Incompliment reiterat de l’horari de recollida de l’infant.
  • b) Le manca de almenys una festa de l’infant quan té la modalitat de dilluns adiumenge
  • c) Incompliment en general de la resta de les normes de funcionament.

  Article 8

  Pla d’emergència i evacuació

  • L’Escola Bressol Neverland disposa d’un pla d’emergència i evacuació que inclou els protocols a seguir en cas d’emergència. Aquest pla inclou la formació del personal del centre.

  Article 9

  Normes de seguretat

  • L`Escola Bressol Neverland compleix la normativa general vigent en materia de seguretat, tant estructural com de les instal·lacions, de l’accessibilitat, de les condicions tecnosanitaries de la seguretat i la salut en el treball.

  Si tens qualsevol dubte? Consulta'ns aquí

//